Skogsbruk

Inom denna projektdel undersöks effekterna av gödsling i skog med rötbaserade gödselmedel på:

  • Trädtillväxten
  • Näringsstatus i barren
  • Kemiskt innehåll i markvattnet
  • Kemiskt innehåll i humstäcket

Undersökningarna genomförs i 7 svenska skogsbestånd, som gödslades mellan 2001 och 2006 med olika typer av rötrestbaserad gödsel.

Hittills har tillväxtresultat beräknats för två av bestånden, Lycksele och Bäcksjön.

I Lycksele var tillväxten under 18 år utan gödsling 99 m3/ha. Med mineralgödsel ökade tillväxten med 17 m3 och ökade även för slam-askpellets med ökande kvävedosering upp till 30 m3 för doseringen 254 kg N/ha (Figur y)

I Bäcksjön ökade tillväxten under 15 år med drygt 20 m3 för mineralgödsel. Högsta tillväxtökningen, 30-40 m3 erhölls med de högsta kvävedoserna för pelletterad och granulerad rötrest (Figur x).


Figur x. Total trädtillväxt under 15 år efter gödsling för försöket i Bäcksjön, gödslat med mineralgödsel 150 kg N/ha,
pelletterad rötrest med doseringarna 160 och 479 kg N/ha och granulerad rötrest med doseringarna 174 och 522 kg N/ha   
 


Figur y. Total trädtillväxt under 18 år efter gödsling för försöket i Lycksele,
gödslat med mineralgödsel 150 kg N/ha, pelletts tillverkade av slam + träaska med doseringarna 64, 127 och 254 kg N/ha.

Presentation av delresultat:
Biogödsling av skogsträd -skogsplantproduktion och skogsbestånd samt från rötningsförsök (pdf 25.10.2017)

Långsiktiga effekter av skogsgödsling med bionäring (pdf 3.5.2018)

Långsiktiga effekter av skogsgödsling med bionäring (pdf 4.10.2018)