Rötning

Vid rötning bryter mikroorganismer ned organiskt material genom en syrefri process till biogas och rötrest. Olika substrat (material) bryts ned olika fort och samrötning av olika substrat ger ofta mer metangas och en bättre sammansättning av näringsämnen i rötresten.

Biogas är en blandning av metan och koldioxid. Metan är en energirik gas som dels används för att täcka biogasanläggningens egna energibehov (värme och el). Ofta produceras så mycket biogas att den kan säljas vidare till t.ex. allmänna gasnätet (stadsgas) eller efter förädling, s.k. uppgradering, som drivmedel till fordon (fordonsgas).

I rötresten finns de näringsämnen som fanns i det organiska materialet kvar. Rötrestens värde som biogödsel ökar när näringsinnehållet är balanserat och anpassat för den tänkta användningen och kan i framtiden ersätta handelsgödselmedel baserade på råfosfat och energikrävande framställning av kväveprodukter (Fig. 2 o Fig. 3).


Figur 2. Totalkväve i mg/kg TS (TS = torrhalt, torrsubstans). Rötresten av substratblandningar med hög andel hushållsavfall innehöll mest totalkväve (röda och orange områden i figur 2)


Figur 3. Fosfor i mg/kg TS.Substratblandningar med hög andel rävgödsel innehöll mest fosfor (de röda och orange områden i figur 3).

Rötningsförsöken gjordes med 10 olika substratblandningar bestående av tre olika substrat vardera, en av blandningarna var i triplikat i försöken. I ett av rötningsförsöken innehöll substratblandningarna hushållsavfall (från Stormossen), gurkblad och rävgödsel samt startkultur (ymp) från Stormossen. Biometanpotentialen (BMP) mättes med en s.k. Automatic Methane Potential Test System (AMPTS II) apparatur. Blandningen med 80 % hushållsavfall, 10 % gurkblad och 10 % rävgödsel gav högst metanpotential (515 Nml/gVS) av de 12 olika blandningarna (Fig. 1).


Figur 1. BMP i Nml/g VS vid rötning av olika blandningar av hushållsavfall, rävgödsel och gurkblad

Biometanpotentialen är ett mått på hur användbart ett organiskt substrat är i rötningsprocessen, dvs hur mycket metangas substratet/-blandningen producerar. BMP mäts i Nml/gVS och visar den totala ackumulerade metanproduktionen över tid i ml vid standardförhållanden relaterad till tillförd mängd organiskt material i form av VS. Volatile solids (VS) är skillnaden i massa mellan torkat material och återstoden efter glödgning till 550 °C under två timmar.

Presentation av delresultat
Presentation av NP balans och delresultat från två rötningsförsök (pdf)