Näring och tungmetaller

Upptag i jordbruksväxter och risk för läckage från jordbruksmark efter biogödsling jämfört med gödsling med ammoniumnitrat.

Granulerat biogödsel Minorga gav inga förhöjda halter av tungmetaller i korn varken 2016 eller 2017.

Flytande biogödsel från Norrmejerier gav förhöjda halter av tungmetallerna Cd, Cu och Zn i helsäd av korn 2017 (fig. 1). Kadmiumhalterna var trots detta långt under EUs gränsvärde för foder (1.0 mg/kg torrsubstans). Koppar och zink är mikronäringsämnen och de förhöjda halterna av dessa är positiva för fodervärdet. Även andra näringsämnen hade förhöjda halter i korn efter gödsling med biogödsel; kalium, kväve, magnesium (Norrmejerier) samt fosfor (Minorga) svavel (Norrmejerier och Minorga). I samma försök hade gräs, men inte klöver, förhöjda halter av alla analyserade ämnen inklusive tungmetallerna kadmium och bly efter gödsling med flytande biogödsel från Norrmejerier. Norrmejeriers biogödsel hade kadmiumhalter under detektionsgränsen så effekten bör ha varit en stimulans av växternas upptag av kadmium som redan fanns i jorden.

Flytande biogödsel från hushållsavfall från Skellefteå (bara 2016) gav inga signifikant höjda halter av tungmetaller i helsäd av korn och bara höjd halt av kalium bland näringsämnena.

I gräs/klövervall fanns inga förhöjda halter av vare sig tungmetaller eller näringsämnen efter gödsling med biogödsel jämfört med kvävegödslade kontroller.

Det fanns ingen förhöjd risk för utlakning av kväve eller tungmetaller från biogödslad gräs/klöver som vi kunde upptäcka genom provtagning av markvatten.

Det fanns förhöjda halter av ammoniumkväve i ytvatten från biogödslade ytor efter skörd av korn med vallinsådd 4/10 2017 men inte 24/11 2017. Biogödslade ytor hade inga förhöjda tungmetallhalter i ytvatten.

4.10.2017
4.10.2017
24.11.2017
24.11.2017

Sammantaget är den enda påtagliga risken med biogödsling som vi kunnat påvisa en förhöjd halt av kadmium i grönfoder av korn med vallinsådd vid gödsling med ett av två testade flytande biogödsel.

Figur 1
Figur 1