Skörd och näringsupptag i växthusförsök

I det första växthusförsöket tog kornet upp både kväve (fig. 1) och fosfor (fig. 2) från flytande biogödsel från Norrmejerier nästan lika bra som kväve från ammoniumnitrat och fosfor från superfosfat. Tillgängligheten av kväve och fosfor i granulerat avloppsslam från SYVAB var betydligt sämre.

Ett växthusförsök gjordes också vintern 2018. I detta jämfördes tillväxt efter gödsling med sju olika flytande biogödsel. Vi kunde konstatera att innehållet av näring i gödsel från samma anläggning kan variera stort. Därför överdoserades gödslingen i flera fall. Den högre givan av biogödsel var beräknad att vara 120 kg N/ha, men efter analys kunde vi konstatera att givorna hade varierat mellan 118 och 252 kg N/ha. Skörderesponsen av kvävegödslingen jämfört med ammoniumnitrat varierade mellan 39% (Stormossen överdosering) och 58% (Jeppo biogas). För sex av sju biogödsel var mängden ammonium i gödseln ett bättre mått på växttillgängligt kväve än totalkvävet (79-95% av skörderesponsen från ammoniumnitrat), men räknat på ammonium hade biogödseln från Norrmejerier 184% skörderespons på grund av låga ammoniumhalter och lättillgängligt organiskt kväve.

Figur 1
Figur 1
Figur 2
Figur 2