Jordbruk

Kortvariga odlingsförsök
Inom denna projektdel undersöks effekterna av gödsling med rötrestbaserade gödselmedel till jordbruksgrödor och barrträdsplantor.

  • Tillväxt hos korn, klöver, gräs, gran och tall
  • Näringsstatus i den skördade biomassan
  • Kemiskt innehåll i markvattnet
  • Kemiskt innehåll i avrinningsvattnet

De gödselmedel som användes 2016-2017 var:

  • Flytande rötrest baserat på hushållsavfall (Skellefteå) eller mejeriavfall (Norrmejerier)
  • Granulerad biogödsel från rötat avloppsslam (obehandlat från SYVAB och behandlat med urea och K från Minorga Vext)
  • Mineralgödsel för jämförelse: NPK 21-3-10 till korn och andraskörd av vall. Axan N-27 till vallen på våren och växthusförsöket. Superfosfat till växthusförsöket.

Presentation av delresultat:
Biogödsel i jordbruket -fältförsök och växthusförsök  (pdf)

tre-krukor

Korn i växthus gödslas med stigande mängder av både mineralgödsel och olika typer av biogödselmedel. De kraftigaste plantorna har gödslats med motsvarande 80 kg N/ha i mineralkväve (SN2) eller 120 kg N/ha i flytande biogödsel från Norrmejerier (SBN2).