Fosforåtervinning

Fosfor utgör ett för allt liv nödvändigt grundämne. I jordbruket tillförs därför fosfor som växtnäringsämne. Fosforgivan måste dock styras noggrant eftersom en för stor tillförsel av fosfor kan ge problem t.ex. vid ytavrinning då ett mottagande vattendrag kan eutrofieras. Råfosfat, som utgör den viktigaste råvaran i produktionen av fosforgödselmedel, bryts i gruvdrift på några få ställen i världen och har av EU klassats som ett kritiskt råmaterial. Den fosfor som finns i stallgödsel, avloppsslam, hushållsavfall, m.m. kan emellertid återvinnas. Genom att först tillvarata energin i dessa restprodukter genom biogasproduktion, och sedan utnyttja växtnäringen i rötrester bidrar man väsentligt till den regionala hållbarheten. Kväve behövs i lantbrukets växtproduktion och är också ett nödvändigt näringsämne för hög tillväxt hos träd. Kvävegödselmedel framställs ofta utgående från ammoniak producerad i den energikrävande Haber-Bosch-processen. Men, också kväve ingår i ovannämnda restprodukter och återfinns i rötresten. Man kan alltså effektivera kretslopp för både kväve och fosfor genom att använda näringsinnehållet i rötresten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                                                       Sten Engblom vid den modifierade pilotanläggningen

Struvit
Struvit

En teknik för fosforåtervinning är utfällning av svårlösliga fosforföreningar. Struvit är en sådan svårlöslig förening som består av magnesium, ammonium och fosfat. I en biogasreaktor har man reducerande förhållanden, och kväve förekommer då i ammoniumform. Fosfat finns också tillgängligt. För att åstadkomma en struvitutfällning behöver man därför bara tillsätta magnesium, och justera pH-värdet till ca 8,5.  För projektet har en pilotanläggning för utfällning av struvit byggts.

Anläggningen består at PVC-rör, en cirkulationspump och flera doserpumpar. Den första versionen var ca 2 meter hög och även om struvitfällning bildades som planerat, var partikeltillväxten inte bra. Man vill gärna ha korn med en diameter på någon millimeter. Då sker upplösningen i marken långsammare och fosfor och kväve blir växttillgängligt på ett mer kontrollerat sätt. Därför modifierar vi som bäst pilotanläggningen, och förlänger den till ca fyra meter. Under våren och sommaren 2018 får vi veta om detta hjälper partikeltillväxten.

.