NP-balans

intrerreg-ba-sv-cmyk

Projektet NP-BALANS  Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet. Projekttiden var 15.1.2016 - 31.3.2019.

Projektbudget: 1 000 077 euro och finansiärer är Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten, Österbottens Förbund, Yrkeshögskolan Novia och Sveriges lantbruksuniversitet.

Presentation av slutresultat

Ett slutseminarium hölls 21.2 kl. 10.30 vid Norrmejerier i Umeå. Se mera info under aktiviteter

Ytterligare presentationer av slutresultat hölls på Bondebåten 29.3.2019.

På Bondebåten fick vi ta del av projektets slutresultat då Nina Åkerback och Viveka Öling-Wärnå föreläste om ”Optimerad utvinning av biogas och biogödsel ur regionens restprodukter”.

Vi fick också höra tre andra presentationer på samma tema: Sten Engblom, Novia, höll föredrag om ”Återvinning av fosfor ur rötrest”, Cecilia Palmborg från SLU föreläste om ”Flytande rötrest - ett effektivt gödselmedel till spannmål” och Kenneth Sahlén från Nilseco Ab om ”Rötrest som skogsgödsel”.

Målgrupp

Projektets målgrupper: kommuner och företag verksamma inom biogasproduktion, rådgivare och konsulenter inom jord- och skogsbruk, tillverkare av gödselmedel och företag och personer verksamma inom jord- och skogsbruk.

 

18_5_2018_IMG_1722
bestand-20071030-003
Gödselspridning2

Aktivitet

Näringsinnehållet i rötresten optimeras genom olika tekniker såsom samrötning, återvinning av fosfor från rejektvatten och rötrest eller genom tillsats av kväve.I fältförsök och växthusförsök har vi studerat växternas utnyttjande av näringen från optimerad rötrest. Vi har analyserat växternas bio-massa och näringsinnehåll vid skörd och jämfört med växter från ogödslade och mineralgödslade ytor.

Syfte

Syftet med projektat var att tillföra regionen kunskap och kompetens att förädla och använda den rötrest som uppstår i samband med biogasproduktion. Rötrestens värde som bionäring ökar när näringsinnehållet är balanserat och anpassat för den tänkta användningen som gödselmedel. Det långsiktiga målet med projektet är att bidra till genomförandet av Europa 2020-strategin vad gäller miljö och klimat.

 

Kontaktuppgifter

Nina Åkerback, projektledare
Yrkeshögskolan Novia
Tfn + 358 (0)504405340
nina.akerback@novia.fi

Cecilia Palmborg
Projektledare SLU, jordbruksförsök
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Tfn + 46 (0)738034436
cecilia.palmborg@slu.se

intrerreg-ba-sv-cmyk
ÖF
RV_Logo_Liggande_72dpi_RGB
svenska-frist-red
slu_logotyp_hake_web

Kommentera